Výberové konanie: Hlavný dramaturg festivalu GM

 

Občianske združenie KREDIV, ul. sv. Gorazda 1475, 951 31  Močenok, ako organizátor Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok (ďalej iba „GM“), vyhlasuje Výberové konanie na Hlavného dramaturga festivalu.

 

Počet voľných pracovných miest v tejto pozícii: 1

 

Pracovné podmienky:

 

Druh pracovného pomeru: dohoda o pracovnej činnosti.

Dohoda na dobu určitú – na dobu 12 mesiacov od 1.11.2022 – 31.12.2023
(s možnosťou predĺženia doby)

 

Požadovaná kvalifikácia:

  • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore divadelné umenie – divadelná dramaturgia a dramatická tvorba
  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa divadelné umenie – divadelná dramaturgia a réžia

 

Náplň práce:

Dramaturg vypracováva projekty na VUC, FPU a iné, zostavuje návrhy dramaturgických plánov na festival GM, vyberá inscenácie súťažné i nesúťažné na GM, oznamuje úspešným uchádzačom ďalšie potrebné informácie k účasti na GM a spolupracuje s členmi dramaturgickej rady a  prípravného výboru GM, zostavuje program GM, navrhuje a zabezpečuje tvorivé dielne i lektorov v rámci GM, ako i sprievodné aktivity počas festivalu.

Zúčastňuje sa pracovných stretnutí prezenčne alebo on-line. Počas festivalu je prítomný pri všetkých podujatiach a hodnoteniach, úzko spolupracuje s PR managerom, vyhodnocuje festival, projekty, dodáva potrebné články do sprievodných časopisov, dohliada na mediálnu propagáciu.

 

Osobnostné predpoklady: asertivita, cieľavedomosť, zodpovednosť precíznosť a komunikatívnosť

 

Výkon tohto povolania si vyžaduje odbornú prax minimálne 3 roky.

 

Osobnostný typ: Umelecko-jazykový typ.

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie na pozíciu „Hlavný dramaturg festivalu GM“ s telefónnym a e-mailovým kontaktom,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
  • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona
    č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

 

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • ovládanie štátneho jazyka

 

Platové podmienky:

Odmena  podľa uzatvorenej dohody

 

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie dramaturg“ posielajte alebo osobne doručte na adresu: Občianske združenie KREDIV, ul. sv. Gorazda 1475, 95131 Močenok, alebo
e-mailom: krediv@krediv.sk do 17.10.2022

 

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o pozíciu Hlavného dramaturga na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *