Registrácia do tvorivých dielní a ostatných účastníkov GM 2020

XXVIII. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2020. Podujatie sa uskutoční 26. júla – 02. augusta 2020 v Močenku. Polia označené červenou hviezdičkou sú povinné.

GDPR poučenie:
V zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytujem organizačnému výboru festivalu Gorazdom Močenok (GM 2020) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely festivalu a pri všetkých úkonoch súvisiacich so zabezpečením festivalu (ďalej aj ako „súhlas“).

Súhlas udeľujem organizačnému výboru GM 2020 na dobu 2 rokov, ktorý môžem kedykoľvek písomne odvolať, žiadať opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania.

Vyhlasujem, že som bol/a poučený/á o svojich právach ako dotknutej osoby a bol/a som informovaný/á a možnosti požadovať zmenu, obmedziť spracúvanie osobných údajov, preniesť údaje, vziať súhlas späť a iných možnostiach vychádzajúcich z práv dotknutej osoby.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, boli poskytnuté slobodne, bez nátlaku, či za nevýhodných podmienok, za nepravdivosť a nesprávnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedám v plnej miere.

Error: Super Forms could not find a form with ID: 689