GDPR poučenie

V zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytujem organizačnému výboru festivalu Gorazdom Močenok (GM 2024) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely festivalu a pri všetkých úkonoch súvisiacich so zabezpečením festivalu (ďalej aj ako „súhlas“).

Súhlas udeľujem organizačnému výboru GM 2024 na dobu 2 rokov, ktorý môžem kedykoľvek písomne odvolať, žiadať opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania.

Vyhlasujem, že som bol/a poučený/á o svojich právach ako dotknutej osoby a bol/a som informovaný/á a možnosti požadovať zmenu, obmedziť spracúvanie osobných údajov, preniesť údaje, vziať súhlas späť a iných možnostiach vychádzajúcich z práv dotknutej osoby.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, boli poskytnuté slobodne, bez nátlaku, či za nevýhodných podmienok, za nepravdivosť a nesprávnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedám v plnej miere.

Odoslaním prihlášky vyhlasujem, že som sa oboznámil so svojimi právami a povinnosťami podľa platného štatútu festivalu Gorazdov Močenok 2024. Vyhlasujem, že mám vysporiadané všetky autorské práva súvisiace s prihlasovanou inscenáciou a zhotovením jej videozáznamu.

Odoslaním prihlášky, ktorej prílohou je videozáznam, udeľuje súťažiaci súhlas so zverejnením záznamu prihlásenej inscenácie na webových sídlach a kanáloch organizátorov festivalu Gorazdov Močenok, bez územného obmedzenia použitia videozáznamu, na dobu použitia dvoch týždňov, konkrétne od 21. 07. 2024 do 04. 08. 2024.